Изделия от мрамор, гранит и варовик
Skype Me™!
stones.Rumo@gmail.com
    Варовикът  е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могат да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик).
    Има няколко вида варовици - обикновен, черупчест и креда. Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни. Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и др. Кредата е много мека (мек варовик) и от нея се прави тебеширът.
    Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали. Освен в естествен вид, варовикът се използва за промишлено производство на негасена вар, въглероден диоксид, калцирана сода. Добавя се при производството на чугун от кисели руди.
    Водите с високо съдържание на варовик (като тази в Североизточна България) се наричат твърди. При загряването на такава вода до температури над 50°C, варовикът се отлага по водоносещите части. Тези отлагания са известни като "Котлен камък" или "накип".

   Мраморът е метаморфна скала, изградена от калцит или доломит (последните се наричат доломитни мрамори). Оцветяването варира от чисто бяло до всякакви нюанси на цветовете. Мраморните скали се образуват при метаморфизъм на варовици и доломити.
   Мраморът намира разнообразно приложение: в бита - за облицовка, мозайки, производство на цимент и вар; в скулптурата, в огнеупорната, стъкларската и металургичата промишленост.
   В България мрамор се добива в планините Рила, Родопи, Странджа, Пирин и Берковска.

    Гранитът е една от най-разпространените магмени скали в природата. Той съставлява 95% от обема на всички интрузивни скали. Съдържа кварц, ортоклаз, биотит и други минерали.
   В зависимост от размерите на минералните зърна, от които е изградена скалата, гранитът може да бъде едро-, средно-, или дребнозърнест. Притежава равномерно зърнеста или порфирна текстура.
   Съществуват различни разновидности на гранита: двуслюден, биотитов, амфиболов, авгитов, аляскит и др.
   Гранитът е от най-плътните и твърди скали, освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. Ето защо е подходящ за вътрешно и външно обзавеждане, за направа и облицовки на стени, подове, стълби, колони и други.

Други естествени материали, като базалт, пясъчник и т.н.т ще имаме удоволствието да ви представим в по късен етап от нашата работа